Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz ujawniania i zapobiegania przejawom patologii i nieetycznych praktyk w obrocie produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi dla ludzi i zwierząt, środkami ochrony roślin, kosmetykami, suplementami diety, odżywkami, zwane dalej produktami, a także wspierania nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych oraz prawnych w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

 • Promowania uczciwości w obrocie produktami.
 • Monitorowania informacji nt. nieprawidłowości w obrocie produktami.
 • Propagowania dobrych praktyk dedykowanych dla produktów.
 • Upowszechniania wiedzy na temat regulacji prawnych dotyczących obrotu produktami w Polsce i poza jej granicami.
 • Kształtowania właściwych postaw w obrocie gospodarczym wobec naruszeń obowiązujących przepisów prawa w odniesieniu do produktów stanowiących przedmiot zainteresowania Stowarzyszenia.
 • Inicjowania i wspierania działań na rzecz dostosowania polskiego prawa do prawa europejskiego, a także najlepszych standardów światowych w zakresie ochrony zdrowia ludzi i zwierząt.
 • Propagowania wiedzy na temat:
 • wprowadzonych do obrotu gospodarczego sfałszowanych produktów,
 • zagrożenia życia i zdrowia ludzi i zwierząt w związku ze spożywaniem produktów sfałszowanych lub niewiadomego pochodzenia,
 • prawidłowego stosowania produktów,
 • odpowiedzialności prawnej z tytułu naruszania norm prawnych regulujących obrót produktami.
 • Wyróżniania i promowania wybitnych osiągnięć naukowych, działalności
  i upowszechniania wiedzy w zakresie dobrych praktyk dedykowanych dla produktów.
 • Prowadzenia szeroko pojętej edukacji w zakresie zagrożeń dla zdrowia i życia, w związku z wprowadzaniem do stosowania sfałszowanych i nielegalnych produktów.
 • Współpracy z organami i instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, których działalność związana jest z ochroną zdrowia i życia, przeciwdziałaniem bezprawnemu wprowadzaniu do obrotu nielegalnych produktów.
 • Wspierania i współpracy z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości
  w zakresie przeciwdziałania naruszeniom przepisów prawa mających zastosowanie do produktów oraz kodeksu karnego i kodeksu karnego skarbowego.