Statut

Statut STOWARZYSZENIA „STOP NIELEGALNYM FARMACEUTYKOM – STOWARZYSZENIE WSPIERANIA OCHRONY ZDROWIA I PRAWORZĄDNOŚCI”

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę:

„STOP NIELEGALNYM FARMACEUTYKOM – STOWARZYSZENIE WSPIERANIA OCHRONY ZDROWIA I PRAWORZĄDNOŚCI” – zwane dalej Stowarzyszeniem.

 1. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Warszawie.
 • 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 855 ze zm.).

 • 3
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
 5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód
  z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych
  i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 • 4
 1. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem „STOP NIELEGALNYM FARMACEUTYKOM – STOWARZYSZENIE WSPIERANIA OCHRONY ZDROWIA I PRAWORZĄDNOŚCI” i adresem.
 2. Stowarzyszenie może używać znaku graficznego, odznaki członkowskiej i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.
 • 5

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia, występujący wraz z innym członkiem Zarządu Stowarzyszenia (reprezentacja łączna).

 • 6
 1. Stowarzyszenie doręcza swoim członkom komunikaty oraz decyzje swoich organów poprzez osobiste doręczenie pisma lub wysłanie przesyłki listem poleconym (forma pisemna), bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez członka Stowarzyszenia adres e-mail (forma elektroniczna).
 2. W przypadku zmiany adresu e-mail, członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zarząd Stowarzyszenia. Jeżeli członek Stowarzyszenia uchybi wskazanemu obowiązkowi, doręczenie wiadomości wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu na podany uprzednio adres e-mail, uznaje się za skuteczne. Przepis stosuje się odpowiednio do organów Stowarzyszenia.
 3. Członek Stowarzyszenia również może komunikować się z organami Stowarzyszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Członkowie organów Stowarzyszenia wskazują członkom adresy e-mail Stowarzyszenia.
 4. Wiadomość wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej uznaje się za doręczoną z chwilą, gdy wprowadzono ją do środka komunikacji elektronicznej
  w taki sposób, żeby adresat mógł zapoznać się z jej treścią.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

 • 7

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz ujawniania i zapobiegania przejawom patologii i nieetycznych praktyk w obrocie produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi dla ludzi i zwierząt, środkami ochrony roślin, kosmetykami, suplementami diety, odżywkami, zwane dalej produktami, a także wspierania nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych oraz prawnych w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

 1. Promowania uczciwości w obrocie produktami.
 2. Monitorowania informacji nt. nieprawidłowości w obrocie produktami.
 3. Propagowania dobrych praktyk dedykowanych dla produktów.
 4. Upowszechniania wiedzy na temat regulacji prawnych dotyczących obrotu produktami w Polsce i poza jej granicami.
 5. Kształtowania właściwych postaw w obrocie gospodarczym wobec naruszeń obowiązujących przepisów prawa w odniesieniu do produktów stanowiących przedmiot zainteresowania Stowarzyszenia.
 6. Inicjowania i wspierania działań na rzecz dostosowania polskiego prawa do prawa europejskiego, a także najlepszych standardów światowych w zakresie ochrony zdrowia ludzi i zwierząt.
 7. Propagowania wiedzy na temat:
 8. wprowadzonych do obrotu gospodarczego sfałszowanych produktów,
 9. zagrożenia życia i zdrowia ludzi i zwierząt w związku ze spożywaniem produktów sfałszowanych lub niewiadomego pochodzenia,
 10. prawidłowego stosowania produktów,
 11. odpowiedzialności prawnej z tytułu naruszania norm prawnych regulujących obrót produktami.
 12. Wyróżniania i promowania wybitnych osiągnięć naukowych, działalności
  i upowszechniania wiedzy w zakresie dobrych praktyk dedykowanych dla produktów.
 13. Prowadzenia szeroko pojętej edukacji w zakresie zagrożeń dla zdrowia i życia, w związku z wprowadzaniem do stosowania sfałszowanych i nielegalnych produktów.
 14. Współpracy z organami i instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, których działalność związana jest z ochroną zdrowia i życia, przeciwdziałaniem bezprawnemu wprowadzaniu do obrotu nielegalnych produktów.
 15. Wspierania i współpracy z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości
  w zakresie przeciwdziałania naruszeniom przepisów prawa mających zastosowanie do produktów oraz kodeksu karnego i kodeksu karnego skarbowego.
 • 8
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 2. Prowadzenie oraz wspieranie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie ochrony prawidłowego obrotu produktami.
 3. Opracowywanie raportów, opinii, ocen i wniosków w zakresie ochrony prawidłowego obrotu produktami.
 4. Organizowanie oraz wspieranie organizowanych przez inne podmioty konferencji, seminariów, szkoleń, sympozjów i innych wydarzeń, których tematyka jest zgodna z celami Stowarzyszenia.
 5. Wspieranie działań organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie odnoszącym się do celów statutowych Stowarzyszenia, w szczególności współdziałanie z organami ścigania oraz organami kontroli w zakresie ujawniania nieprawidłowości w obrocie produktami.
 6. Współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz idei swobodnej i uczciwej konkurencji w prawidłowym obrocie produktami w kraju i za granicą.
 7. Promowanie rozwiązań technicznych uniemożliwiających bądź utrudniających fałszowanie produktów.
 8. Integrowanie środowiska akademickiego, naukowego, prawniczego, gospodarczego i administracyjnego działającego w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia.
 9. Inicjowanie i wspieranie badań naukowych w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia.
 10. Koordynowanie, wspieranie i udzielanie pomocy w działaniach członków Stowarzyszenia zmierzających do wszczęcia postępowania przygotowawczego w związku z naruszeniem przepisów prawa mającego zastosowanie do produktów.
 11. Działalność statutowa stowarzyszenia finansowana jest ze środków własnych pochodzących ze składek członkowskich, darowizn oraz prowadzonej działalności gospodarczej.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

 • 9
 1. Stowarzyszenie zrzesza:
 2. członków zwyczajnych,
 3. członków wspierających,
 4. członków honorowych.
 • 10
 1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, niepozbawiona praw publicznych, o nieposzlakowanej opinii, która zobowiązała się realizacji celów statutowych i została przyjęta w poczet jego członków uchwałą Zarządu, po uzyskaniu rekomendacji od co najmniej dwóch członków zwyczajnych lub członka wspierającego.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną i zobowiązała się do wspierania Stowarzyszenia w realizacji jego celów statutowych i została przyjęta w poczet członków wspierających uchwałą Zarządu, po uzyskaniu rekomendacji od co najmniej dwóch członków zwyczajnych.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia jest osoba fizyczna, która w dowód uznania za działalność na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia została przyjęta w poczet członków honorowych uchwałą Walnego Zebrania Członków, po uzyskaniu rekomendacji od co najmniej dwóch członków zwyczajnych lub Zarządu.
 4. Działalność stowarzyszenia oprócz członków mogą wspierać dodatkowo wolontariusze.
 5. Założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z chwila jego zarejestrowania.
 • 11
 1. Kandydaturę członka zwyczajnego zgłosić może co najmniej dwóch członków zwyczajnych lub jeden członek wspierający. Członkowie zwyczajni, którzy zostali przyjęci do Stowarzyszenia po jego zarejestrowaniu mogą zgłaszać kandydatury członków zwyczajnych najwcześniej po upływie roku od dnia ich przyjęcia do Stowarzyszenia.
 2. Kandydat na członka Stowarzyszenia (zwyczajnego, wspierającego, honorowego) składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto podaje:
 3. imię (imiona) i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego (osoba fizyczna),
 4. nazwę (firma), siedzibę, adres, odpis z właściwego rejestru, w którym jest zarejestrowany oraz adres e-mail (osoba prawna i jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną).
 5. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.
 6. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie jednego miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.
 • 12
 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
 2. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i udziału
  w głosowaniu,
 3. wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,
 4. zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych
  z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
 5. uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez stowarzyszenie.
 6. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
 7. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
 8. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
 9. nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
 10. regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie.
 • 13
 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
 2. pisemnej rezygnacji z członkostwa,
 3. śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
 4. likwidacji członka będącego osobą prawną lub nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną
 5. wykluczenia w trybie przewidzianym w § 13 ust. 3 niniejszego Statutu.
 6. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
 7. nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
 8. ujawnienia postępowania rażąco sprzecznego z celami Stowarzyszenia,
 9. utraty nieposzlakowanej opinii,
 10. prowadzenia działania na szkodę Stowarzyszenia.
 11. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 12. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) – c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 13. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie powinno być wniesione w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie jednego miesiąca od dnia powiadomienia członka o treści uchwały. W razie uchybienia wskazanemu terminowi Walne Zebranie Członków pozostawia odwołanie bez rozpoznania. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 • 14
 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o pomocy deklarowanej na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości oraz może dodatkowo dotować wybrane cele i projekty.
 3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje odpowiednio według zasady określonej w § 13 Statutu.
 4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń majątkowych oraz niemajątkowych, przestrzegania statutu oraz uchwał władz stowarzyszenia.
 • 15
 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania i obywatelstwo. Godność tę nadaje Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 70 procent liczby członków Stowarzyszenia.
 2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
 3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 lit. b – d Statutu.
 4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz stowarzyszenia.
 • 16

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach
i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, przy czym nie posiadają  oni czynnego, ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu
z głosem doradczym.

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

 • 17

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Rada Naukowa.
 • 18
 1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.
 2. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 3. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
 4. Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
 5. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
 6. pisemnej rezygnacji,
 7. odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
 8. W przypadku, gdy skład organów Stowarzyszenia wybieranych przez Walne Zebranie Członków ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania ich kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu danego organu. Niniejszy przepis stosuje się odpowiednio do wyboru Przewodniczącego Rady Naukowej i jej członków.
 9. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
  w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba, że Walne Zebranie postanowi inaczej.
 • 19
 1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy, co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.
 3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i może być wyznaczony po upływie pierwszego terminu, w tym samym dniu.
 • 20
 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz na trzy lata, w tym na zakończenie kadencji władz Stowarzyszenia.
 2. Zarząd zawiadamia członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.
 3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
 4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.
 • 21
 1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, do kompetencji którego w szczególności należy:
 2. uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
 3. uchwalanie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  z działalności Stowarzyszenia,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia
  z działalności minionej kadencji,
 6. udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 7. wybór Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu,
 8. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
 9. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
 10. nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
 11. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 12. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
 14. podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
 15. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
 16. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.
 • 22
 1. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków: Prezesa, Wiceprezesa oraz od jednego do trzech członków Zarządu.
 2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes, a w przypadku nieobecności obydwu, wskazany członek Zarządu.
 3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 • 23
 1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
 2. realizacja uchwał Walnego Zebrania,
 3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
 4. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
 5. uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 6. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 7. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 27 ust. 6,
 8. podejmowanie współpracy z innymi organizacjami społecznymi, organami administracji rządowej i samorządowej, podmiotami prawnymi i osobami fizycznymi w celu realizacji celów Stowarzyszenia,
 9. powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,
 10. uchwalanie regulaminu Biura.
 11. Zarząd, na wniosek organów Stowarzyszenia wybieranych przez Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o uzupełnienie ich składu w drodze kooptacji, w przypadku zmniejszenia składu w czasie trwania ich kadencji.
 12. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 13. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.
 14. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, Wiceprezes lub upoważniony członek Zarządu.
 15. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Prezes Zarządu lub Wiceprezes może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.
 16. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 17. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.
 • 24
 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego
  i Wiceprzewodniczącego.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 4. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
 5. zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu i Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków
  w przedmiocie absolutorium Zarządowi,
 7. przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
 8. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
 9. składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania,
 10. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu,
 11. w imieniu Stowarzyszenia zawieranie umów o zatrudnienie członków Zarządu,
 12. rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez członków Stowarzyszenia postanowień Statutu.
 13. W przypadku, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jej składu w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu.
 14. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.
 15. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
 16. będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa,
 17. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 • 25

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

 • 26
 1. Rada Naukowa jest organem doradczym Zarządu Stowarzyszenia we wszystkich sprawach wynikających z jego działalności statutowej.
 2. Przynależność do Rady Naukowej nie wyklucza pełnienia innych statutowych funkcji Stowarzyszenia.
 3. Celem Rady Naukowej jest programowanie, opiniowanie i rozwijanie przedsięwzięć naukowych oraz wspieranie całokształtu działalności naukowej Stowarzyszenia.
 4. Rada Naukowa podejmuje inicjatywy w zakresie publikacji naukowych wydawanych przez Stowarzyszenie oraz wspiera organizowanie imprez naukowych i naukowo-dydaktycznych.
 5. Przewodniczącego Rady Naukowej powołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród jego członków.
 6. Pozostałych członków Rady Naukowej spośród członków Stowarzyszenia powołuje Walne Zebranie lub Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Przewodniczącego Rady Naukowej.
 7. W skład Rady Naukowej mogą wchodzić członkowie Stowarzyszenia, będący pracownikami jednostek naukowych w kraju lub zagranicą oraz osoby mające osiągnięcia naukowe lub szczególną wiedzę i doświadczenie zawodowe.
 8. Przewodniczący Rady Naukowej ma prawo uczestniczenia w obradach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 9. Rada Naukowa działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie
  i zaakceptowanego przez Zarząd Stowarzyszenia.
 10. Rada Naukowa raz w roku składa sprawozdanie ze swojej działalności.
 11. Posiedzenie Rady Naukowej zwołuje Przewodniczący Rady Naukowej lub Zarząd Stowarzyszenia. W uzasadnionym przypadku zebranie Rady Naukowej może być zwołane przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na podstawie uchwały tej komisji.
 12. Uchwały Rady Naukowej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków.
 13. W posiedzeniach Rady Naukowej może uczestniczyć Zarząd Stowarzyszenia
  z prawem do głosu nad uchwałami.
 14. W posiedzeniach Rady Naukowej z głosem doradczym mogą uczestniczyć: członkowie Komisji Rewizyjnej, członkowie honorowi Stowarzyszenia, przedstawiciele członków wspierających, goście zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Naukowej lub jej członków oraz osoby powołane na przedstawicieli Stowarzyszenia w innych podmiotach.

Rozdział V

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

 • 28
 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi:
 3. ze składek członkowskich,
 4. dotacji,
 5. darowizn,
 6. zapisów i spadków,
 7. dochodów z własnej działalności,
 8. dochodów z majątku.
 9. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 10. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
 12. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
 13. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
 14. nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
 15. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki o wartości łącznej wyższej niż 100 000 zł,
 16. wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,
 17. rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 100.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
 18. przyjęcie lub odrzucenie spadku.
 • 28
 1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia.
 • 29
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.
 2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Zarząd w drodze uchwały podjętej większością głosów.


Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

 • 30

Statut niniejszy może być zmieniony jedynie przez Walne Zebranie na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 • 31
 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
 2. Likwidatorem Stowarzyszenia jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
 3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie przeznaczony na cele określone w § 7 zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 • 33

Niniejszy Statut wchodzi w życie w dniu 19 stycznia 2017 roku

Dodaj komentarz